Związek pomiędzy dostępnością noworodkowej intensywnej terapii a śmiertelnością noworodkową cd

Podzieliliśmy te miary dostępności zasobów na kwintyle (bardzo niska, niska, średnia, wysoka i bardzo wysoka podaż). Kontrolowaliśmy wagę urodzeniową i inne rozpoznane czynniki ryzyka wskazujące na potrzebę intensywnej opieki noworodkowej. 29-33 Uzyskane ilorazy szans zostały uznane za zbliżone do względnego ryzyka. Zmienne zostały wyłączone, jeśli były związane z procesem intensywnej opieki noworodkowej, a zatem potencjalnie zależały od dostępności zasobów (np. Oceny Apgar i zastosowania intubacji i wentylacji wspomaganej). Wszystkie modele kontrolowane pod względem płci i rodzaju urodzenia (singleton lub wiele) oraz wieku matki (<15, 15 do 19, 20 do 29, 30 do 34 lub .35 lat), parzystości (pierwszorzędowe lub wieloraka ), rasy (białej, czarnej lub innej), poziomu wykształcenia (<12, 12, 13 do 15 lub . 16 lat), stanu cywilnego (niezamężnego lub żonatego) oraz zakresu opieki prenatalnej (brak, począwszy od pierwszego trymestrze, rozpoczynającym się po pierwszym trymestrze lub nieznanym). W głównych modelach masa urodzeniowa została zamodelowana jako wielomian czwartego stopnia, ponieważ ta forma matematyczna zapewnia najlepsze dopasowanie nieliniowej relacji między masą urodzeniową a śmiertelnością noworodków.35 Uwarunkowaliśmy również noworodki według masy urodzeniowej, aby ocenić, czy związek pomiędzy dostępność intensywnej opieki noworodkowej i śmiertelności noworodków różniły się w zależności od masy urodzeniowej. Chociaż modele wykorzystywały porody jako jednostkę analizy, dostosowaliśmy modele do grupowania śmiertelności noworodków w regionach.36 Ta korelacja skutecznie zmniejszyła wielkość próby i zwiększyła szerokość przedziałów ufności o około 40 procent w grupie noworodków z masa urodzeniowa od 500 do 999 gi około 10 procent w grupie noworodków o masie urodzeniowej od 1000 do 1499 g. Stopień grupowania był niewielki w grupie o masie urodzeniowej od 1500 do 2499 g oraz w grupie o masie urodzeniowej 2500 g lub większej, a także w modelach niestratlowanych. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 3,892,208 noworodków z kohorty urodzeniowej z 1995 roku w Stanach Zjednoczonych i ich matek oraz dostępność noworodkowej intensywnej terapii. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka 3 892 203 noworodków i ich matek w podziale na intensywną opiekę noworodkową w różnych regionach. Ryc. 1. Ryc. 1. Stosunek regionalnej podaży neonatologów (panel A) i łóżek intensywnej terapii (panel B) w 246 regionach intensywnej terapii noworodkowej do ogólnej podaży w Stanach Zjednoczonych dla każdego 10 000 noworodków o masie urodzeniowej 500 do 999 g. Wartości w nawiasach oznaczają liczby regionów.
Charakterystykę badanej populacji podano w Tabeli 1. Na każde 10 000 urodzeń przypadało 6,2 klinicznie aktywnych neonatologów, 9,3 średniopoziomowych, 33,7 noworodkowych łóżek intensywnej terapii oraz 17,7 pośrednich łóżek opiekuńczych. Dostępność intensywnej opieki noworodkowej na 10 000 urodzeń znacznie się różniła w regionach intensywnej terapii noworodków (tabela 2). Było to prawdą nawet wtedy, gdy analizy były ograniczone do noworodków o masie urodzeniowej od 500 do 999 g – grupa o największej potrzebie intensywnej terapii (ryc. 1). Dla każdego 10 000 noworodków o masie urodzeniowej od 500 do 999 g stosunek regionalnej podaży neonatologów do ogólnej podaży w Stanach Zjednoczonych wynosił od 0,15 do 4,51 (zakres międzytwoi, 0,56 do 1,51 [od 20 do 80. percentyla]), a stosunek regionalnej podaży łóżek intensywnej terapii do ogólnej podaży w Stanach Zjednoczonych wynosił od 0,22 do 4,86 (zakres międzywyntylacyjny, 0,61 do 1,53)
[przypisy: lewonorgestrel, gnozja, typy wiązek przewodzących ]
[podobne: zespół brugadów, medilab świdnica, potencjał oksydoredukcyjny ]