Wyniki kliniczne histiocytozy komórek rzęsatkowych płuc u dorosłych ad

Porównaliśmy przeżycie tych osób z tymi, które są oczekiwane dla ogółu populacji. Zidentyfikowaliśmy również czynniki predykcyjne niekorzystnego wyniku, oszacowaliśmy wpływ histiocytozy na komórki Langerhansa na jakość życia i oszacowaliśmy ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych w naszej kohorcie pacjentów. Metody
Pacjenci
Przeanalizowaliśmy dokumentację medyczną 102 dorosłych pacjentów z płucną histiocytozą komórek Langerhansa, którzy byli widziani w klinice Mayo między stycznia 1976 r. A 31 grudnia 1998 r. Pacjenci byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli mieli płucną komórkę Langerhansa. histiocytoza z potwierdzeniem histopatologicznym na podstawie chirurgicznej biopsji płuca (94 pacjentów), przezbrzusznotowej biopsji płuca (6 pacjentów) lub biopsji organu innego niż płuco wraz z ustaleniami na tomograficznym tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości (CT) klatki piersiowej które były zgodne z rozpoznaniem (2 pacjentów). Pacjenci w wieku poniżej 18 lat, którzy mieli mniej niż 18 lat, zostali wykluczeni. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję do spraw badań medycznych. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od pacjentów, którzy uczestniczyli w badaniu uzupełniającym.
Zbieranie danych
Następujące dane kliniczne zostały usunięte z dokumentacji medycznej pacjentów: objawy i wiek w chwili prezentacji, płeć, obecność lub brak historii palenia, wyniki badań fizykalnych i testów laboratoryjnych, leczenie w momencie początkowej diagnozy, współistniejące schorzenia oraz wyniki badań funkcji płucnych, które zostały przeprowadzone w naszym laboratorium przy użyciu standardowych technik.13 Zebrane dane dotyczące funkcji płuc obejmowały pletyzmograficznie ustaloną całkowitą pojemność płuc, wymuszoną pojemność życiową, FEV1, stosunek FEV1 do wymuszonej pojemność życiowa i zdolność dyfundowania tlenku węgla. Restrykcyjny wzorzec został zdefiniowany jako całkowita pojemność płuc, która była mniejsza niż 80 procent przewidywanej wartości i normalny lub wysoki stosunek FEV1 do wymuszonej pojemności życiowej. Przeszkoda została zdefiniowana jako FEV1, która stanowiła mniej niż 80 procent przewidywanej wartości, a stosunek FEV1 do wymuszonej pojemności życiowej był mniejszy niż 0,75.14,15
Ustaliliśmy stan zdrowia pacjentów, przeglądając dokumentację medyczną i dostępne świadectwa zgonu. Dane uzupełniające, w tym objawy, uzyskano z kwestionariusza przesłanego wszystkim pacjentom, którzy przeżyli badanie, z dodatkowym telefonem dla pacjentów, którzy nie zwrócili kwestionariusza.
Przeżycie
Przeżywalność określono od daty rozpoznania histiocytozy komórek płucnych Langerhansa do daty zgonu lub daty, w której pacjent odpowiedział na badanie. Skumulowane prawdopodobieństwa przeżycia zostały oszacowane za pomocą metody Kaplana-Meiera i porównane z oczekiwaną długością życia dla białych osób tej samej płci i roku kalendarzowego urodzenia w ogólnej populacji USA.16 Zastosowano test z jedną próbą logarytmiczną porównać faktyczne i oczekiwane przeżycie. Czynniki potencjalnie związane z przeżyciem analizowano za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. Przewidywane prawdopodobieństwo przeżycia w wieku 10 lat zostało określone dla każdego pacjenta na podstawie płci i roku kalendarzowego urodzenia, z wykorzystaniem tabel życia dla białych osób w USA.
[hasła pokrewne: zespół psychoorganiczny, mozaika tytoniowa, ulistnienie skrętoległe ]
[hasła pokrewne: triamcynolon, pogotowie stomatologiczne elbląg, charakteropatia ]