Tkankowy aktywator plazminogenu w zatrzymaniu akcji serca z elektryczną aktywnością bez pulsu ad

Podjęliśmy się tego badania, aby ocenić wpływ podawania tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA) podczas RKO u dorosłych z niezróżnicowaną aktywnością elektryczną bez tętna (tj. Z nieznaną lub przypuszczalną przyczyną sercowo-naczyniową), która nie reagowała na początkową terapię. Metody
Lokalizacja Studium
Ta randomizowana, podwójnie zaślepiona, kontrolowana placebo próba została przeprowadzona między 12 lutego 1998 r. A 30 września 1999 r. W większym regionie Vancouver w Kanadzie, na siedmiu stacjach bazowych ratunkowego wspomagania życia i na oddziałach ratunkowych trzech wyższych uczelni. nauczanie szpitali. Ten region ma populację ponad 2 milionów osób obsługiwanych przez British Columbia Ambulance Service. W tym regionie ofiary pozaszpitalnego zatrzymania krążenia są leczeni przez ratowników medycznych przy użyciu protokołów opartych na wytycznych American Heart Association, 26 i nie są transportowani do szpitala, dopóki nie rozwinie się perfidyjny rytm, utrzyma się rytm wymagający defibrylacji lub istnieją okoliczności łagodzące .
Pacjenci
Ofiary nagłego zatrzymania krążenia, które ukończyły 16 rok życia, kwalifikują się do programu, jeśli mają pulsacyjną aktywność elektryczną przez ponad jedną minutę i nie mieli wyczuwalnego tętna przez ponad trzy minuty podczas wysiłków resuscytacyjnych i w momencie rozpoczęcia badania. narkotyk. Aktywność elektryczna bez pulsu została zdefiniowana przez pojawienie się ponad 20 kompleksów elektrycznych (z wyłączeniem migotania komór i częstoskurczu komorowego) na minutę przy braku wyczuwalnego tętna. Przed włączeniem wszyscy pacjenci przeszli intubację dotchawiczą, otrzymali wentylację ze 100% tlenem i otrzymali dożylnie co najmniej 500 ml soli fizjologicznej i mg adrenaliny.
Oto kryteria wykluczenia: dyrektywa nie rób re-ducha ; uraz; przedawkować; ciąża; wywiad z wewnątrzczaszkowym guzem lub krwotokiem; historia udaru lub neurochirurgii w ciągu ostatnich sześciu tygodni; hipotermia; objawy odmy opłucnowej lub tamponady serca; objawy krwotoku, asfiksji lub komplikacji dróg oddechowych jako przyczyny zatrzymania akcji serca; lub dializa nerkowa. Ponadto pacjenci byli wykluczani, jeśli ratownik sanitarny kierował resuscytacją pod nadzorem praktycznym.
Protokół
Wszyscy pacjenci otrzymywali standardową opiekę podczas RKO. Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni do leczenia za pomocą zestawu leków zawierającego dwie fiolki z liofilizowanym placebo lub liofilizowanym t-PA (Activase, Hoffmann-LaRoche [dostarczany przez Genentech], 50 mg na fiolkę). Partie sześciu zestawów dostarczono do miejsc zgodnie ze schematem randomizacji bloków. Wygląd t-PA i placebo przed i po rekonstytucji był nie do odróżnienia. Placebo i t-PA rekonstytuowano przez dodanie 100 ml jałowej wody i podawano jako obwodową infuzję dożylną przez 15 minut podczas RKO. Po rozpoczęciu infuzji dokonano niezależnie od tego, czy wystąpił impuls. Działania resuscytacyjne kontynuowano przez co najmniej 15 minut po zakończeniu infuzji, a dalsze leczenie pozostawiono w gestii lidera RKO. Decyzja o podaniu heparyny, aspiryny lub obu tym, którzy przeżyli, do przyjęcia do szpitala była w gestii lekarza prowadzącego
[więcej w: wiązka przewodząca, miękisz drzewny, bulwy korzeniowe ]
[więcej w: przystosowanie roślin do życia w wodzie, epikotyl, budowa wewnętrzna łodygi ]