Stosowanie szczepionki koniugatowej Staphylococcus aureus u pacjentów przyjmujących hemodializę ad 6

Pięć (21%) było typu 336, ostatnio opisany powierzchniowy polisacharyd.25,26 W grupie placebo, 10 izolatów (27%) było typu 5, 20 (54%) było typu 8 i 7 (19%) było typu 336. Oporność na metycylinę stwierdzono w 7 z 37 izolatów S. aureus w grupie szczepionkowej i 12 z 48 w grupie placebo (1 test izolowany od pacjenta kontrolnego nie był testowany). Pomiędzy 3 a 40 tygodniem stwierdzono 37 epizodów bakteriemii S. aureus (11 w grupie szczepionkowej i 26 w grupie placebo). Możliwe było pobranie 9 z 11 izolatów z grupy szczepionek i 20 z 26 z grupy placebo do typowania. W grupie szczepionek było pięć typów 5, trzy typy 8 i jeden typ 336 izolatów. W grupie placebo było 6 izolatów typu 5, 11 typu 8 i 3 336 (P = 0,50 zgodnie z dokładnym testem chi-kwadrat). Między 3 a 54 tygodniem było dwóch pacjentów, którzy otrzymali szczepionkę i sześciu pacjentów kontrolnych, którzy mieli więcej niż jeden epizod bakteriemii (P = 0,11 zgodnie z dokładnym testem Cochrana-Mantela-Haenszela). Relacja między poziomami przeciwciał i S. aureus Bacteremia
W naszej analizie skuteczność szczepionki obserwowano przez 40 tygodni po otrzymaniu szczepionki. Średni geometryczny poziom przeciwciał oszacowaliśmy u pacjentów, którzy otrzymali szczepionkę na około 80 .g na mililitr po 40 tygodniach i jest to przybliżone oszacowanie korelacji ochrony w naszej populacji. W przypadku grupy otrzymującej szczepionkę i placebo, szczytowe średnie geometryczne poziomy przeciwciał przeciwko polisacharydom otoczki typu 5 i typu 8 nie różniły się istotnie pomiędzy tymi pacjentami, u których nie występowała bakteriemia.
Poziomy przeciwciał
Tabela 4. Tabela 4. Średnie geometryczne poziomy przeciwciał swoistych dla Staphylococcus aureus typu 5 i 8 polisacharydów otoczkowych. Nie było statystycznie istotnych różnic w poziomach przeciwciał przed szczepieniem między grupą szczepionkową a grupą placebo. Przeciwciała pozostawały na poziomie prevaccination w grupie placebo. W grupie szczepionek średnie geometryczne poziomy przeciwciał wynosiły 230,0 .g na mililitr dla polisacharydu otoczkowego typu 5 i 206,0 .g na mililitr dla polisacharydu otoczkowego typu 8 w 6 tygodniu (pierwszy oceniany punkt czasowy), a następnie spadały (Tabela 4). Procent pacjentów z najwyższym poziomem przeciwciał co najmniej 80 .g na mililitr (szacowany minimalny poziom ochronny) wynosił 80 procent dla otoczkowego polisacharydu typu 5 i 75 procent dla otoczkowego polisacharydu typu 8. Wśród pacjentów bez odpowiedzi znalazło się 27 pacjentów (3 procent), dla których dane nie były dostępne.
Dyskusja
To randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie pokazuje, że pojedyncze wstrzyknięcie skoniugowanej szczepionki zawierającej polisacharydy otoczkowe S. aureus typu 5 i typu 8 jest bezpieczne i immunogenne i zapewnia ochronę przez około 40 tygodni przed bakteriemią S. aureus u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, populacją z obniżoną odpornością, szczególnie wysokim ryzykiem bakteriemii S. aureus.5,20-22 Prawie 90 procent pacjentów otrzymujących hemodializę miało odpowiedź na szczepionkę, a ponad 75 procent poziomów przeciwciał osiągnęło co najmniej 80 .g na mililitr (szacowany minimalny poziom ochrony)
[patrz też: typy wiązek przewodzących, zespół brugadów, gnozja ]
[patrz też: zespół brugadów, medilab świdnica, potencjał oksydoredukcyjny ]