pogotowie stomatologiczne elbląg godziny otwarcia cd

Ipsilateralny dolny nadobojczykowy został uwzględniony w objętości dożylnej u pacjentów ze zmianami wierzchołkowymi. Dawka do początkowej objętości wynosiła 40 Gy w 20 frakcjach po 200 cGy każdy, podawana przez okres czterech tygodni. Dawka do objętości doładowania wynosiła 20 Gy w 10 frakcjach po 200 cGy każdy, podawana przez okres dwóch tygodni. Całkowita dawka guza wynosiła 60 Gy. Maksymalna dawka do dowolnego punktu wzdłuż rdzenia kręgowego wynosiła 46 Gy – 40 Gy do początkowej objętości i 6 Gy do objętości dożylnej. Nie podano profilaktycznego promieniowania czaszki.
Projekt badania, analiza danych i zapewnienie jakości
Badanie było prospektywnym, randomizowanym, nielepionym badaniem. Centralne biuro grupy pacjentów z rakiem i białaczką z grupy B według typów histologicznych zapewniało zrównoważoną dystrybucję pomiędzy grupami leczonymi, a następnie losowo przypisywano pacjentów w każdej warstwie bez blokowania w celu otrzymania samego promieniowania (grupa 2) lub chemioterapii, a następnie radioterapii (Grupa 1). Głównym celem badania było porównanie całkowitego czasu przeżycia w dwóch grupach leczenia. Wielkość próby wynoszącej 240 została zaplanowana na podstawie przewidywanej 50-procentowej zmiany czasu przeżycia po dwóch latach w przypadku dwustronnych testów z alfa 0,05 i beta wynoszącym 0,80. Drugorzędne cele obejmowały ocenę bezawaryjnego przeżycia, toksyczności i tempa regresji guza.
W okresowych ocenach tego procesu uczestniczyła formalna komisja monitorująca protokół. Dane analizowano szczegółowo dwa razy w roku. Raporty dla członków grupy zawierały jedynie zagregowane dane na temat przeżycia i odpowiedzi, zgodnie z zaleceniem.14 Zastosowano sekwencyjne metody grupowe uwzględniające wielokrotne sekwencyjne analizy okresowe danych z obciętą sekwencyjną granicą O Brien-Fleminga15, 16.
Charakterystykę pacjentów przed leczeniem i szybkość odpowiedzi porównywano za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona dla tabel kontyngencji lub odpowiedniego testu dokładnego.17 Przeżywalność obliczano od daty włączenia do badania aż do daty śmierci lub ostatniej obserwacji. badanie. Okres przeżycia wolnego od choroby obliczono od daty wejścia do badania do daty stwierdzenia postępującej choroby, nawrotu po reakcji lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Bezawaryjny i całkowity czas przeżycia obliczono metodą Life-Table Kaplana-Meiera.18. Porównanie przeżycia przeprowadzono z testem log-rank dla ocenzurowanych danych lub modelem Coxa w celu kontroli czynników prognostycznych.19, 20 Wszystkie porównania statystyczne wykonane z dwustronnymi testami.
Członkowie komitetu audytu Raka i Białaczki Grupy B odwiedzają wszystkie uczestniczące instytucje co najmniej raz na trzy lata, aby sprawdzić zgodność z przepisami federalnymi i wymaganiami protokołu. Kohorta 38 pacjentów (21 procent) w tym badaniu, od wszystkich uczestniczących instytucji, miała taką recenzję. Terapia radiacyjna była monitorowana przez Komitet ds. Kontroli Jakości w Providence na Rhode Island, a następnie przez komitet ad hoc radioterapeutów z grupy nowotworów i białaczki grupy B. Dane były dostępne do pełnego przeglądu u 151 pacjentów. Objętość guza oceniano za pomocą konwencjonalnych filmów klatki piersiowej i skomputeryzowanych tomograficznych skanów. Poważne odchylenia od protokołu zdefiniowano jako brak uwzględnienia całej objętości guza, co wykazano w tomografii komputerowej lub w dostarczeniu mniej niż 90 procent przepisanej dawki guza.
Kryteria odpowiedzi
Odpowiedź kliniczną oceniano po zakończeniu chemioterapii w grupie 1, miesiąc po zakończeniu radioterapii w obu grupach, a następnie co dwa miesiące
[hasła pokrewne: triamcynolon, wiązki przewodzące, cena monopolowa ]